Aktualności
28/
09

Opłata zapasowa w procesie mieszania –wyrok na korzyść branży LPG

 

Jest już pierwszy prawomocny, korzystny dla branży LPG wyrok WSA w Warszawie w sprawie sposobu naliczania opłaty zapasowej. W wyroku z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt.  VI SA/1156/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Warszawie przychylił się do argumentacji przedstawionej przez przedsiębiorcę, reprezentowanego przez Radcę prawnego Małgorzatę Sokołowską z Kancelarii Radcy prawnego Małgorzaty Sokołowskiej  i uchylił decyzję Ministra Energii w części naliczającej opłatę zapasową w podwójnej wysokości.

Spór powstał na tle możliwości stosowania art. 21b ust. 6 ustawy  o zapasach ropy naftowej (…) i przyjęcia przez przedsiębiorcę będącym jednocześnie handlowcem i producentem, za podstawę obliczenia opłaty zapasowej różnicy pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przy przywozie  gazu przez poprzedniego producenta i handlowca. Przepis ten nie dotyczył wprost sytuacji gdy przedsiębiorca z branży LPG jest jednocześnie i handlowcem i producentem. Zdaniem Ministra Energii opłata zapasowa powinna być naliczana przez producenta gazu płynnego będącego jednocześnie handlowcem, poprzez zsumowanie wielkości przywozu gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu z wielkością produkcji gazu płynnego w tym samym miesiącu, a następnie naliczenie od tej sumy opłaty zapasowej. Tym samym takie podejście powodowało dwukrotne naliczenie opłaty zapasowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację pełnomocnikowi przedsiębiorcy i w uzasadnieniu wyroku wskazał na możliwość zastosowania art. 21b ust. 6 ustawy o zapasach ropy naftowej (…) . W ocenie Sądu art. 21b ust. 6 ww. ustawy powinien być interpretowany zgodnie z wykładnią celowościową przepisu, a nie językową jak wskazywał Minister Energii, co prowadzi do wniosku, że ustawodawca wprowadził ten przepis celem wyeliminowania dwukrotnego obciążania opłatą zapasową tego samego wolumenu paliw, w tym gazu LPG. Za taką interpretacją przemawia również  zmiana wprowadzona do ustawy o zapasach ropy naftowej (…) która dodała nie budzący wątpliwości przepis art. 21 ust. 5a. Należy dodać, że sprawa dotyczy stanu prawnego sprzed 2 września 2016 r.